Benvinguts a Cataloniafeelings

  Rutes per gaudir i sentir Catalunya

Política de privacitat.

TÉRMES I CONDICIONS GENERALS

En compliment de la llei 34/2002 se Serveis de la societat de la informació i el Comerç Electrònic(LSSICE), informem que cataloniafeelings.com es un domini d’Internet registrat per Cataloniafeelings. S.L.  NIF B65953176

Condicions generals de contractació entre Cataloniafeelings i l’usuari:

1. L’usuari declara que és major d’edat ( més gran de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis ofertats a la web, d’acord amb les condicions que desglossem més avall,les quals declara comprendre i acceptar.  

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la nostra Web amb conformitat amb la llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix cataloniafeelings.com en cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:

1.1.  transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i contrasenya, tenint de comunicar  a Cataloniafeelings inmediatament l’accés per part d’un usuari no autoritzat a dita informació.

1.2.  Introduir programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Cataloniafeelings, els seus proveïdors o tercers usuaris de la Red interna o d’aquest lloc Web..

1.3. Realitzar activitats il·lícites, contraries a la bona fe, costums, la moral o al ordre públic.

1.4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma d’ordenament jurídic aplicable

1.5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per fins comercials qualsevol contingut de la Web.

1.6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic,d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

2 . Al registrar-se a Cataloniafeelings, l’usuari escollirà un nom d’usuari i contrasenya, els quals li seran informats posteriorment per E- mail. L’usuari haurà de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per el seu us com a usuari registrat, donat que son de caràcter personal i confidencial, sent l’usuari responsable del seu ús per terceres persones a les que l’usuari els hi hagi facilitat. 

3. L’usuari, per poder contractar els diferents serveis que ofereix Cataloniafeelings, tals com serveis turístics, venda d’entrades, forfaits, oferts en la Web de Cataloniafeelings, als afectes per els quals declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és verdadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que es registra autoritza expressament a Cataloniafeelings per procedir a incloure en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figuren en els camps del formulari per ser necessaris per l’adequada presentació dels seus serveis com: Reserva de serveis turístics, lloguer de vehicles, entrades, forfaits,etc i el desenvolupament dels  referits serveis.

(a) Verificar targes de Crédit i tipus de pagament.

(b) Realitzar anàlisis estadístics.

(c) Donar compliment als requisits de contabilitat , facturació i auditoria de Cataloniafeelings.

S'indica que el Responsable del fitxer és Cataloniafeelings (C/ Sta. Magdalena,17,CP 08226 ,Terrassa-Barcelona, tfn.: +34 93 735 03 14, e-mail: info@cataloniafeelings.com), a efectes del exercici dels drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei. Tant mateix s’autoritza expressament la comunicació de dites dades a tercers quan resultin necessaris per la adequada prestació dels serveis què's contractin respectant en tot moment la legislació vigent. Cataloniafeelings informa l'usuari que si les dades subministrades estan associades a una compra, d’acord amb la a legislació espanyola Cataloniafeelings els mantindrà, al menys, durant sis anys, per el que no es podran esborrar ni rectificar encara que l’usuari així ho sol·liciti.

L'usuari dóna el seu consentiment per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Cataloniafeelings i dels productes i serveis que comercialitza o promociona. Cataloniafeelings posa a disposició de l’usuari els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior per que aquests revoquin el seu consentiment.

Els preus finals en pantalla inclouen l'I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d’aplicació al tipus vigent en el moment de la contractació.

4. Cataloniafeelings disposa dels permisos i llicències necessaris per l’activitat pròpia de l’empresa.

5. Tots els continguts, marques,logos, dibuixos, etc, que figuren a la Web de Cataloniafeelings es troben protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Cataloniafeelings o, en el seu cas, per les persones o empreses que figuren como autores o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.

Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la  WEB http://www.cataloniafeelings.com per usos diferents de la legítima informació o contractació per els usuaris dels serveis ofertats. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de cataloniafeelings.

6. L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències quès derivin de l’interpretació o aplicació d’aquesta clàusulada els Jutges i Tribunals del domicili del consumidor.

7. Cataloniafeelings es compromet a l’ utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat d’acord amb el establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 994/1999, de 11 de juliol. L’Enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari per mitjà de la Web de Cataloniafeelings o la informació que aquesta remeti, es troba protegida. Tant mateix les dades subministrades  i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos.

 8. Els links o enllaços amb altres pagines WEB que apareixen en les pagines de Cataloniafeelings s’ofereixen a efectes merament informatius al usuari per el que Cataloniafeelings no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixen o subministren en les pagines de destinació ubicades en el domini.

9. Per contractar els serveis turístics oferts pels proveïdors de serveis que figuren a Cataloniafilings, s’hauran d’acceptar les condicions generals de contractació. El document en que es formalitzi el contracte serà arxivat en una base de dades accessible tant sols per Cataloniafeelings, com a responsable de la mateixa. El client podrà identificar i corregir els errors produïts en la introducció de dades comunicant-ho a Cataloniafeelings utilitzant el tràmit previst en la clàusula 3ª d’aquestes condicions.

10. L’usuari es responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pagina Web de Cataloniafeelings.com, posant especial atenció en la introducció de dades relatives a la adreça d’entrega de comandes i documents.

 11. Si qualsevol de les clàusules incloses en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tant sols a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

12. POLITICA DE PRIVACITAT: En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que totes les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de titularitat de Cataloniafeelings,  amb la finalitat de poder atendre les seves demandes i presentar-li el servei sol·licitat, així com per mantenir-li informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives de la activitat de l’empresa i els seus serveis. Tant mateix , li informem de la possibilitat de exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic adreçat a info@cataloniafeelings.com o bé per medi escrit adreçat a Cataloniafeelings S.L.  C/ Sta. Magdalena nº17  CP 08226 Terrassa – Barcelona, Espanya.