Benvinguts a Cataloniafeelings

  Rutes per gaudir i sentir Catalunya

PROCÉS DE RESERVA.

Es fàcil reservar un viatge a mida amb Cataloniafeelings, aquí te algunes explicacions per que en tant sols 6 passos pugui entendre com funciona.

1. Sol·liciti una cotització gratuïta.

                -Per mitja del formulari de la nostra pàgina web.

                O simplement enviï un missatge a la adreça de correu electrònica. info@cataloniafeelings.com

                -O esculli un circuit de la nostra gama , el personalitza al seu gust i ens el fa arribar. Rebrà una resposta  dins les 24 o 48 hores, segons la demanda.

2. ¿Té una petició especial o vol canvis en el programa?

                -Després d’estudiar el nostre pressupost, podrà demanar-nos les modificacions del programa per que el viatge s’adapti a les seves necessitats.

3. Després d’un acord mutu sobre el programa, faci les seves reserves de bitllets d’avió.

                -Si arriben a un ACORD amb la nostra agència, podrà procedir a la reserva dels bitllets d’avió. Ho pot fer-ho per mitjà  de nosaltres o bé pel seu compte. Llavors ens enviarà la seva CONFIRMACIÓ DE VIATGE, especificant les dates fixes d’entrada i sortida.

4. Cataloniafeelings li reserva els serveis del seu viatge.

                -Un cop rebuda la seva confirmació, Cataloniafeelings procedirà a fer la RESERVA DEL SERVEIS. Aquest procediment pot comportar algun canvi en algun dels serveis, en funció de les possibles interrupcions si es que les hi ha.

5. Programa final i factura

                -S’aprovarà el programa definitiu se li enviarà la factura amb una sol·licitud de pagament del 20% del cost total del viadge ( en cas de reserves fetes a més d’un mes del inici del tour) o el 50% del total del viatge( en cas de reserves fetes a menys d’un més del inici del tour).

                -En cas de fer la reserva uns dies previs al inici del tour haurà d’abonar-se el total de la reserva.

                -Amb la confirmació de la totalitat del abonament del viatge s’enviarà tota la documentació per fer el Tour, jun amb el contracte de viatge combinat, o els vouchers necessaris per realitzar els serveis contractats.

6. Pagament

                -El client pot pagar per els serveis contractats o per el seu viatge per mitjà de transferència bancaria al nº de conta  que li facilitarà cataloniafeelings. O per el mitjà de pagament que acordin el moment d’arribar a un acord ambdues parts. 


 

BOOKING PROCESS

It's easy to book a trip with Cataloniafeelings , here are some explanations for that in just six steps you can understand how it works.

1. Request a free quote

- Via the form on our website.

       - Or just send a message to our email address. info@cataloniafeelings.com

      - Or you can choose an itinerary and then personalize it as you like, will receive response within 24 or 48 hours, depending on demand.

2. Do you have any special requests or desires of changes in the program?

- After studying our budget, you can ask changes in the program to the trip to best suit your needs.

 3. After a mutual agreement on the program, you can book your airline tickets.

- if you reach an agreement with our agency , you can proceed to book your international air tickets . Then you'll send us the date confirmation trip, specifying the fixed dates of entry and exit.

4. Cataloniafeelings book your trip services.

- Once we received your confirmation,  cataloniafeelings will proceed to BOOK SERVICES . This process may eventually lead to change in some of the services, depending on potential disruptions if it happens. 

5. Final program and bill

-The final program will be approved and we will send you the INVOICE with request for payment of a deposit of 20% of the total cost of the trip (if booking is done more than one month before the start of the Tour) or 50 % of total trip (if you book less than a month before the tour).

-If you book a few days before the start of the tour must be paid the total reservation.

With the confirmation of the full payment of the trip will forward all documentation for the tour, along with the contract package or voucher necessary to perform the contracted activities. 

6. Payment

The customer can pay for your trip by bank transfer to the account number provided by Cataloniafeelings. 


 

PROCESO DE RESERVA

Es fácil reservar un viaje a medida con Cataloniafeelings , aquí tiene algunas explicaciones para que en solo seis pasos pueda entender cómo funciona.

1. Solicite una cotización gratuita

-A través del formulario de nuestra página web.

                 -O simplemente envié un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico.  info@cataloniafeelings.com

                 -O elija un circuito en nuestra gama de circuitos acompañados y luego lo personaliza a su gusto, recibirá la respuesta dentro de las 24 o 48 horas, según la demanda. 

2. ¿Tiene alguna petición especial o deseos de cambios en el programa?

                -Después de estudiar nuestro presupuesto, podrá pedirnos las modificaciones del programa para que el viaje se adapte  lo mejor posible a sus necesidades.

 3. Después de un acuerdo mutuo sobre el programa,  reserve sus billetes de avión.

                -si llegan a un ACUERDO con nuestra agencia, podrá proceder a la reserva de sus billetes de avión internacionales. Nos enviará a continuación su CONFIRMACIÓN DE VIAJE, especificando las fechas fijas de entrada y salida.

4. Cataloniafeelings le reserva los servicios de su viaje.

                -una vez recibida su confirmación, cataloniafeelings procederá a la RESERVA DE LOS SERVICIOS. Este procedimiento podrá eventualmente conducir a cambio en alguno de los servicios, en función de posibles interrupciones si las hubiera.

5. Programa final y factura

Se aprobará el programa definitivo y se le enviaremos la FACTURA con solicitud de pago de un deposito de un 20% del coste total del viaje (en caso de reservar más de un mes antes del inicio del Tour) o el 50% del total del viaje (en caso de reservar menos de un mes antes del inicio del tour).

En caso de reservar unos días previos al inicio del tour deberá abonarse el total de la reserva.

Con la confirmación del abono total del viaje se le remitirá toda la documentación para el tour, junto con el contrato de viaje combinado o los voucher necesarios para realizar las actividades contratadas.

6. Pago

El cliente puede pagar por su viaje por transferencia Bancaria al nº de cuenta que le facilitará Cataloniafeelings, o por el sistema de pago que acuerden en el momento de llegar a un acuerdo ambas partes.